Västra Kärrstorp
En by på söderslätt

Några axplock ur byns historia:
Socknens namn var under medeltiden Kerstorp eller Kärstorp. 1593 Kierstrup.
Dess nuvarande namn tillkom 1885.
Kärrstorps kyrkby omnämns omnämnes 1426

Redan 1704 omtalas det en skolmästare i Kärrstorp. 1768 lovade församlingen hålla skolmästare som jämte klockaren skulle undervisa barnen.
1779 fanns här två lärare. 1822 byggdes skolhus i Kärrstorp avsett för samtliga byar i socknen.

1920 byggdes en ny skola för en kostnad av 130 000 kronor. Därtill kom kostnader för ombyggnad av den gamla folkskolan till lärarbostäder. Det är dessa som i dag inrymmer Församlingshem.

Ett av kommunens viktigaste verksamhetsområde var fattigvården. 1860-talet var dåliga år med arbetslöshet, vilket medförde stora kostnader för kommunen attextra utdebitering måste tillgripas. Bönderna blev ålagda att utföra vissa arbeten allt efter mantal.

1867 var det svåraste året med missväxt i hela landet.I Västra kärrstorp insamlades spannmål att utdelas till de arbetslösa

 

 

År 1868 drabbades grannbyn Lilla Svedala av av en svår brand så att kommunen fick bevilja medel för att hjälpa de brandskadade.

Västra Kärrstorp blev självständig kommun 1862.

Och upphörde att vara självständig kommu 1951.

Vid kommunens början var fattigvården primitiv.. De som var oförmögna att själva försörja sig fick gå omkring på gårdarna (s.k. kringgångsmän) för att få mat o logi.

I början av 1900-talet hade Kärrstorps socken två brandsprutor. Den minsta sprutan var stationerad i Lilla Svedala . Den största i materialhuset invid kyrkan. Smedmästare Hagberg hade till uppgift att hålla brandsprutorna i fullgott skick.
Varje lantbrukare var skyldig att hålla ett vist antal brandtunnor fulla med vatten så långt vädret tillät. Till tunnorna var en träränna med ben som sattes till sprutan. På den kunde tre tunnor tömmas samtidigt.

1934 brann den gamla smedjan som låg mitt i byn och ett äldre hus som låg i vindriktningen. ner til grunden. Tack vare att vinden var sydvästlig kunde byn räddas. Christoffersson och Cederlunds gårdar var starkt hotade. Alla i byn deltog i släckningen.

1940 bildades den första frivilliga brandkåren. Brandspruta inköptes från Firma Vilhelm sonesson i Malmö för 2979 kr. De första åren svarade lärare N.E. Nilsson för transporterna men 1946 inköptes en personbil för 950 kr. Garage för bilen inreddes i gamla barmorskehuset, där bl.a. arrestlokalen revs ut.

Under medeltiden fanns gården Torkelstorp som i sin tur hade tre underlydande gårdar.Denna köptes 1365 av Kung Valdemar.